Search

Algemene Voorwaarden
  -  Algemene Voorwaarden
IMG_5202 2

The Media Monkey is een eenmanszaak gedreven door Nicky Molendijk en opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75460564. The Media Monkey is gevestigd aan de Donkerslootstraat 155B, 3074WJ Rotterdam en is per e-mail te bereiken via nicky@themediamonkey.nl of telefonisch op 0111-676066.

The Media Monkey werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Definities

 1. The Media Monkey wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als The Media Monkey.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. De dienstverlening of het product dat door The Media Monkey geleverd wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de opdracht.
 4. De aanbieding van een product en of dienst aan de opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de offerte.

 

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens The Media Monkey.
 2. The Media Monkey is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is van toepassing.

 

Offertes

 1. Alle aanbiedingen van The Media Monkey zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven door The Media Monkey.
 2. De opdrachtgever staat in voor juistheid en volledigheid van het verstrekken van gegevens waarop The Media Monkey haar aanbieding baseert.
 3. Offertes zijn slechts uitnodigingen tot het doen van een aanbod door de opdrachtgever. Aanvaarding van offertes verplichten The Media Monkey niet tot het sluiten van een overeenkomst.
 4. Offertes van The Media Monkey zijn geldig gedurende een periode van 14 dagen, tenzij de offerte uitdrukkelijk anders vermeldt.
 5. The Media Monkey kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Tarieven en betalingen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle prijzen zijn in euro’s.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.
 3. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst exclusief btw vermeld of het gebruikelijke uurtarief van The Media Monkey. Eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten, zullen tevens worden vermeld.
 4. The Media Monkey behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de opdrachtgever de prijsverhoging niet accepteert, heeft de opdrachtgever het recht om binnen 14 dagen na het kenbaar maken van de prijsverhoging de overeenkomst waarom de prijsverhoging betrekking heeft schriftelijk per aangetekende post te ontbinden tegen de datum waarop de gewijzigde prijzen van kracht worden. The Media Monkey behoudt zich het recht om de samenwerking te beëindigen indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 5. Het social media beheer pakket is per maand, waarvan je minimaal 14 dagen voor het einde van de maand op moet zeggen.
 6. De factuur moet binnen 14 dagen betaald zijn tenzij anders is toegezegd.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen of de geleverde diensten schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht tot nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. De opdrachtgever is verplicht zich zodanig te gedragen, dat overige opdrachtgevers niet worden gehinderd en/of schade lijden.
 3. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren aan The Media Monkey. Denk hierbij aan informatie over producten, eventuele kortingen en/of acties die de opdrachtgever wil inzetten op social media en het aanleveren van content.
 4. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Deze gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld door The Media Monkey.
 5. De opdrachtgever dient te allen tijde kenbaar te maken of teksten, foto’s, video’s of andere vormen van content die in opdracht worden geschreven door The Media Monkey online of offline worden gebruikt.
 6. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 7. In de gehele periode dat The Media Monkey de socialmediakanalen van de opdrachtgever beheert, is The Media Monkey de enige die daadwerkelijk content plaatst. Mochten er onverwachtse dingen zijn die de opdrachtgever op de kanalen wil delen, neem dan contact op met The Media Monkey dan zorgen wij dat deze (zo snel mogelijk) geplaatst worden.
 8. De opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen naa het ontstaan van de klacht schriftelijk (per e-mail) kenbaar te maken aan The Media Monkey. The Media Monkey streeft ernaar de klachten binnen 3 werkdagen te behandelen.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. The Media Monkey voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. The Media Monkey is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Daarnaast kan The Media Monkey geen resultaten garanderen.

 

Overmacht

 1. In geval van overmacht is The Media Monkey gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar The Media Monkey redelijkerwijs geen invoed op uit kan oefenen.

 

Aansprakelijkheid schade

 1. The Media Monkey is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst.
 2. De opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en producten.
 3. The Media Monkey is niet aansprakelijk voor fouten in drukwerk van door haar aangeleverde teksten.
 4. The Media Monkey is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever gedurende uitvoering van een overeenkomst op locatie.
 5. In het geval dat The Media Monkey een schadevergoeding verschuldigd is aan de opdrachtgever, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door The Media Monkey aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

 

Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door The Media Monkey aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij The Media Monkey. Het is de opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. The Media Monkey blijft eigenaar van de content, tenzij anders is vermeld. De opdrachtgever komt enkel een gebruiksrecht toe.
 3. Met het aangaan van de overeenkomst geeft de opdrachtgever The Media Monkey toestemming de content te gebruiken voor haar portfolio, advertenties, social media, website, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij hier nadrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt.

 

Levering

 1. Content wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders overeengekomen.
 2. Na eerste aanlevering vinden er maximaal 2 revisierondes plaats.
 3. Aangepaste wensen van opdrachtgever of meerdere revisies kunnen een meerprijs opleveren.

 

Geheimhouding en privacy

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. De opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. De socialmediakanalen van de opdrachtgever blijven van de opdachtgever. The Media Monkey zal alleen de accounts beheren en de content plaatsen in de looptijd van de samenwerking.
 3. Alle wachtwoorden zijn confidentieel en zullen alleen gebruikt worden voor de vernoemde doelen. Ze worden niet aan derden verstrekt en ook na de looptijd zal er niks met deze wachtwoorden gedaan worden. The Media Monkey houdt zich daarbij aan de privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Geschilbeslechting

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Mochten de partijen er niet in slagen het geschil onderling op te lossen, worden de geschillen beslecht door de bevoegde rechter in Rotterdam.

 

19 september 2020, Rotterdam

The Media Monkey gebruikt cookies om de website te analyseren en te verbeteren.